News & Announcements

Online Extended Time Program

Attached you will find the parent/guardian letter regarding our new online tutoring program for students who need additional support.

Parent and Family Engagement Policy

Attached you will find Grant's Parent and Family Engagement Policy, ratified by SSC on November 18. The document is in English, Spanish, and Armenian; in that order.

School-Parent Compact

At the bottom of the linked page, you will find the School-Parent Compact in English, Spanish, and Armenian.

LDNE Town Hall Meeting

We invite all families and members of the Grant community to join us for a Local District Northeast Town Hall Meeting this week. The topic will be the district's plans for a return to campuses. All sessions will have the same content. Please click to see the flyers and get the Zoom information.

LTEL Parent Meeting

Please join us for the LTEL parent meeting. We will be discussing the information regarding student reclassification, and the path to success for your student.

Parent Workshop

Please join us for a parent workshop regarding A-G requirements for graduation.

SSC Meeting, November 18

Please join us for our SSC meeting, Wednesday, November 18. The flyer is attached in English, Spanish, and Armenian.

Information for ELD language support

Please join us for an informational meeting regarding language support programs for our ELD students.
Únase a nosotros para una reunión informativa sobre los programas de apoyo lingüístico para nuestros estudiantes ELD.
Խնդրում ենք միանալ մեզ ELD ուսանողների լեզվական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպման

Interested in Grant High School and Magnets?

Are you interested in attending Grant High School and Magnets next year? We invite you to join us at an informational meeting on Wednesday, November 4th @ 5:00pm.

(Meeting previously scheduled for Wednesday, 10/28 has been rescheduled.)
RSS Feed